Day: February 1, 2021

Uncategorized

gps รถขนส่ง

ติด gps รถขนส่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวท่านเอง gps รถขนส่ง ต้องติดตั้ง GPS เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบกแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมาย 1. รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ ทุกประเภททุกคัน 2. รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน รถลากจูง รวมถึงรถบรรทุกวัตถุอันตราย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงผู้ใช้บริการรถสาธารณะ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย 2. ผู้ประกอบการบริหารจัดการ ด้วยการควบคุมและติดตาม 3. กรมการขนส่งทางบกบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รถหาย ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร การถูกโจรกรรม […]

Read More