รับจํานองที่ดินตาบอด วิ ธี

รับจํานองที่ดินตาบอด วิ ธี

รับจํานองที่ดินตาบอด วิ ธี

รับจํานองที่ดินตาบอด วิ ธี ที่ดินตาบอดหมายถึงที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ไม่มีวันเข้าออกสู่ที่ดินของตนเองได้ แม้กระนั้นทราบหรือไม่ที่ตาบอด สามารถไขปัญหาให้ที่ดินมีทางออกได้ด้วยการยื่นหนังสือขอผ่านทาง ตามสิทธิตามกฎหมายที่ดินตาบอดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทางต้องคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นเจ้าของที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะคงทุกข์ใจไม่ใช่น้อย เนื่องจากจะขายทิ้งก็คงจะได้ราคาไม่ดี หรือจะก่อสร้างบ้านเองก็จะต้องเจอกับปัญหาที่ตามมาจากที่ดินที่เป็นไปไม่ได้เชื่อมต่อไปสู่ทางสาธารณะด้วยเหตุนี้สำหรับผู้ใดกันที่กำลังมีปัญหานี้ ในอดีตกาลหากที่ดินที่เราครองเป็นที่ดินตาบอดก็มักมีการเสวนากับเจ้าของที่ใกล้กันเพื่อขอตัดถนนออกไปสู่ทางสาธารณะได้ เพราะคนยุคเก่าอยู่อาศัยกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ว่าในตอนนี้ที่ดินที่เป็นไปไม่ได้ออก และก็จะใช้ทางแก้ปัญหาโดยการเข้าไปสนทนาขออนุญาตทำทางออกแบบชัดแจ้งเหมือนสมัยก่อนคงมิได้แล้ว การอ้างอิงเรื่องกฎหมายรวมทั้งสิทธิก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นมากที่จะต้องรู้ไว้ รับจํานองที่ดินตาบอด โดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของกฎหมายที่ดินตาบอด หรือ การขอ “ทางจำเป็น” เพื่อที่ดินตาบอดสามารถมีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ทางจำเป็นจะต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทางจำเป็นต้อง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเรื่องทางจำเป็นเอาไว้ในมาตรา 1349 ว่าที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนกระทั่งไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ อสังหาริมทรัพย์ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ถนนสาธารณะได้ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องผ่านสระ บ่อน้ำหรือทะเล หรือมีที่ชัน อันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงขึ้นมากยิ่งกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความลับวรรคต้นบังคับแนวทางการทำทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอสมควรแก่เหตุจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับอีกทั้งให้คิดถึงที่ดินที่ล้อมอยู่

ให้เสียหายแม้กระนั้นน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ ถ้าเกิดจำเป็นต้องผู้มีสิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าชดเชยให้แก่เจ้าของที่ที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าชดเชยนั้นนอกเหนือจากค่าเสียหายเนื่องจากว่าสร้างถนน ท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินปีก็ได้จากบทบัญญัติมาตราดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว สามารถสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆได้ว่าที่ดินที่เหมาะสมดินแปลงอื่นล้มเอาไว้จนเป็นไปไม่ได้ออกสู่สาธารณะ

สามารถทำทางผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ออกไปสู่ถนนสาธารณะการจะขอทางผ่านไปสู่สถานที่หรือทางอย่างอื่น เว้นแต่ทางสาธารณะ ไม่สามารภทำได้ ตามกฎหมายจะใช้ทางผ่านออกไปสู่สาธารณะ โดยพิจารณาถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้มีความเสียหายต่ำที่สุดแม้ที่ดินตาบอดมีทางออกสู่ทางสาะารณะได้ แต่ทางนั้นเป็นสระ บ่อ บึง คลอง ทะเล หรือ ทางชั้น สามารถขอทางจำเป็นจะต้องเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนี้การได้มาซึ่งสิทธิใช้ทางจำเป็นต้อง ไม่จำเป็นที่จะต้องมีนิตำหนิกรรมหรือลงนามระหว่างเจ้าของที่ที่ล้อมที่ดินตาบอดเอาไว้

เพราะเป็นสิทธิที่เจ้าของที่ที่เป็นไปไม่ได้เข้าออกควรจะได้ตามกฎหมายที่ดินตาบอดแต่ว่าทั้งนี้เจ้าของที่ดินตาบอดต้องมีค่าชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วยจากการที่เจ้าของที่ดินตาบอดจำต้องสร้างทางผ่านรวมทั้งก่อเกิดความย่ำแย่บนที่ดินของผู้อื่นโดยค่าทดแทนจะอยู่ที่การคาดคะเนของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือตามตกลงของเจ้าของที่ทั้งยัง 2 ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินค่าเช่ารายเดือน ทุกปี

จะเป็นเงินก็ได้สุดแท้แต่ตกลงแม้กระนั้นอย่างไรก็ดีการได้มาซึ่งสิทธิทางจำเป็นต้องนั้น ทางด้านกฎหมายกได้มีการกำหนดวิธีการทำทางผ่านให้มีขนาดเพียงพอต่อสิ่งที่ต้องการของผู้ผ่านเพียงแค่นั้นถ้าเจ้าของที่ตาบอดไม่มสิ่งที่มีความต้องการจะต้องใช้รถอาจมีการขอสิทธิทางต้องเป็นทางไม่กว้างมากมายแม้กระนั้นสามารถเดินเข้าออกได้หรือถ้าหากจำต้องใช้รถยนต์ก็สามารถขอสิทธิทางจำเป็นให้รถยนต์สามารถผ่านได้เหมือนกัน โดยสามารถสร้างถนนไปสู่ทางสาธารณะได้มากสุดไม่เกิน 8 เมตร

นอกจากนี้ทางจำเป็นจะต้องในแง่ของข้อบังคับก็มิได้จำกัดเฉพาะทางต้องบนบกเท่านั้น แม้เจ้าของที่ดินตาบอดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินเท้า หรือ ขับรถยนต์ไปสู่ทางสาธารณะ แต่จะต้องใช้พาหนะทางน้ำก็สามารถใช้สิทธิทางจำเป็นขุดคูเพื่อเรือสามารถออกไปสู่ทางสาธารณะที่เป็นคลองหรือแม่น้ำได้

แม้กระนั้นทั้งนี้เจ้าของที่ตาบอดต้องเลือกทางออกสาธารณะไปยังทางใดทางหนึ่งแค่นั้น ไม่ใช่ว่าจะขอทางจำเป็นออกไปสู่ถนนสาธารณะอีกทั้งทางน้ำรวมทั้งทางบกพร้อมๆกันท้ายที่สุดสำหรับคนใดกันแน่ที่มีที่ดินตาบอดแล้วสามารถขอสิทธิทางจำเป็นให้มีถนนผ่านไปสู่ถนนสาธารณะได้แล้ว

กำเนิดในอนาคตอยากแบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆเพื่อขายขอให้คำนึงไว้ว่าที่ดินที่แบ่งออกมาขายถ้าหากเป็นที่ดินแปลงที่อยู่ภายในและไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เมื่อขายไปแล้วเจ้าของที่หรือคนซื้อนั้นมีสิทธิที่จะเดินผ่านที่ดินของคนขายไปสู่ทางสาะรณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนอะไรก็ตามเลยตามกฎหมาย

จำนอง เป็นอย่างไรจำนำ เป็นยังไงจำนำ หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาเงินทองตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เป็นประกันการจ่ายหนี้ โดยไม่มอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ก็เลยบอกได้ว่า จำนองเป็นการเอาเงินทองมาประกันการจ่ายหนี้สำหรับในการจำนำก็เลยจะต้องมีหนี้สินที่จำนองเป็น รับรอง

ส่วนข้อตกลงจำนองเป็นการเอาเงินมาเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ที่จำนองเป็นประกันดังที่กล่าวมาข้างต้น

การจำนำก็เลยมี หนี้สินที่จำนองเป็นประกันอันถือได้ว่าส่วนประธาน กับสัญญาจำนำอันนับว่า เป็นส่วนอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ การจำนองขึ้นอยู่กับหนี้ ถ้าหากหนี้ยับยั้งสิ้นไป การจำนองก็ย่อมระงับสิ้นไปด้วยทรัพย์สินอะไรซึ่งสามารถจำนำได้
ทรัพยัสินที่จำนองได้ เป็นต้นว่า

อสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์บางอย่างดังที่เจาะจงเอาไว้ภายใน ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๓ แม้กระนั้นสมบัติพัสถานที่ลงบัญชีจำนำต่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินควรจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ แค่นั้น (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๑) ซึ่งยกตัวอย่างเช่น ที่ดินและสินทรัพย์อันติดอยู่ที่ที่ดินมีลักษณะเป็นการ ถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมทั้งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สมบัติ

ที่ติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเกี่ยวกับที่ดินนั้นด้วย (ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๙) ส่วนสังหาริมทรัพย์ต้อง ไปลงทะเบียนต่อข้าราชการอื่นจากที่กฎหมายกำหนดไว้เอกสารสิทธิ์ที่ดินใด จำนองได้ที่ดินที่จำนองได้ เช่น ที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว อันตัวอย่างเช่น มีโฉนดที่ดินรวมทั้ง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นางสาว๓, น.ส.๓ กรัม, น.ส.๓ ข. แบบหมายเลข ๓ ถ้าหากออกก่อนใช้ประมวล กฎหมายที่ดินต้องแจ้ง เดือนสิงหาคม ๑)

บุคคลใดสามารถจำนำได้คนที่จะจำนำได้ควรเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินในตอนที่จำนำเท่านั้น (ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๕) และ จะต้องเป็นเจ้าของในขณะจำนอง เพียงแต่มีสิทธิเป็นเจ้าของในภายหน้าจะจำนำไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างเช่า ซื้อ ไม่อาจเอาสินทรัพย์ที่เช่าซื้อมาจำนำได้ชนิดการจดทะเบียนจำพวกการจดทะเบียนมีใช้ทั้ง “จำนอง” และ “ จำนำเป็นประกัน” ไม่ว่าจะใช้เช่นไรมี

ความหมายเหมือนกัน แต่สำหรับธนาคาร และก็สหกรณ์ หรือส่วนราชการ เป็นผู้รับจำนำ ได้ปฏิบัติเป็น จารีตประเพณีว่า ใช้ประเภท “จำนำเป็นประกัน” นอกเหนือจากนี้ใช้ชนิด “จำนอง” จำพวกการจดทะเบียนได้แบ่งออกเป็นหลายหมวดด้วยกัน ในที่นี้จะขอเอ๋ยถึงชนิดที่พลเมือง ได้เห็นกันเป็นส่วนมากดังต่อไปนี้

1.จำนอง หมายถึง การเขียนทะเบียนจำนองที่ดินทั้งยังแปลงหรือสิ่งปลูกสร้างอีกทั้งข้างหลังหรือที่ดินทั้งแปลง พร้อมสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างมีเจ้าของคนเดียวหรือหลายคนคนที่เป็นเจ้าของทุกคนนั้น จำนองพร้อม

2.จำนำเฉพาะส่วน หมายถึง การจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของรวมกันผู้คนจำนวนมากโดยผู้เป็น เจ้าของคนหนึ่งหรือใครหลายๆคนไม่ใช่ผู้ครอบครองทั้งหมด จำนำเฉพาะส่วนของตนเอง ส่วนของคนที่เป็นเจ้าของบุคคลอื่น มิได้จำนำด้วย จำนำเฉพาะส่วน ผู้จำนองสามารถจำนำได้โดยไม่ต้องให้ผู้ครอบครองร่วมคนอื่นๆที่ไม่ได้จำนองด้วย ยินยอมหรือให้ถ้อยคำแต่อย่างใด

3.ปรับเงินให้สูงขึ้นจากจำนำ หมายถึง กรณีที่มีการลงบัญชีจำนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้สิน ไว้แล้วปริมาณหนึ่ง ต่อมาคู่พิพาทตกลงเพิ่มเงินที่จำนำเป็นประกันให้สูงมากขึ้นจากเดิม จึงมาลงทะเบียน เพิ่มวงเงินที่จำนำ โดยมีเงื่อนไขรวมทั้งข้อตกลงเหมือนกับคำสัญญาจำนองเดิม ทั้งเป็นมูลหนี้สินเดียวกันกับ

สัญญาจำนองเดิม (ถ้าหากหนี้สินต่างรายกันปรับเงินให้เพิ่มขึ้นจากจำนำมิได้ จำเป็นต้องจำนำอีกอันดับหนึ่ง) สำหรับในการปรับเงินสูงขึ้นจากจำนอง แม้มีการคิดดอกเบี้ยในวงเงินที่เพิ่มขึ้นต่างไปจากคำสัญญาจำนำเดิมก็ ทำเป็น การขึ้นเงินจากจำนองจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยระบุจำนวนครั้งต่อท้ายประเภท อย่างเช่น “ ปรับเงินให้สูงขึ้นจาก จำนองครั้งอันดับที่หนึ่ง” ฯลฯ

4.ไถ่คืนจากจำนำ คือ กรณีที่ได้ชำระหนี้ที่จำนองเป็นประกันโดยสิ้นเชิงแล้ว การจำนอง ก็เลยยับยั้งสิ้นไปโดยผลของข้อบังคับ ถึงแม้ไม่จดทะเบียนก็สามารถใช้บังคับในระหว่างกันได้เอง แต่ว่าหากจะให้ ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ จำต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับประเภทการจดทะเบียนอื่นๆสามารถเล่าเรียนเพิ่มเหมาะ เว็บกรมที่ดิน

ขายฝาก คืออะไรขายฝาก คืออะไรขายฝากหมายถึงสัญญาซื้อขายซึ่งเจ้าของในสินทรัพย์ตกไปยังผู้บริโภคโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจ ไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ (เปรียญพ.พ. มาตรา ๔๙๑) ขายฝากเป็นข้อตกลงที่เจ้าของในเงินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ลงทะเบียน ซึ่ง ผู้ขายฝากจะได้รับเจ้าของในที่ดินคืน

ต้องขอไถ่ถอนภายในกําครั้งดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายใน ในเวลาที่กฎหมายกําทีด กล่าวคือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกําคราวด ๑๐ ปีรวมทั้งหากเป็นสังหาริมทรัพย์มีกําคราวด ๓ ปีนับแต่เวลาจำหน่ายจำพวกการเขียนทะเบียน

จำนำ หมายถึง การเขียนทะเบียนจำนำที่ดินทั้งแปลงหรือสิ่งก่อสร้างอีกทั้งข้างหลังหรือที่ดินทั้งแปลง พร้อมสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีเจ้าของคนเดียวหรือผู้คนจำนวนมากผู้ที่เป็นเจ้าของทุกคนนั้น จำนองพร้อมกัน

1.ขายฝาก มีระบุ….….ปี คือ กรณีเจ้าของที่ดินมาขอจดทะเบียนขายฝากที่ดินทั้งยัง แปลง หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ใดทั้งผอง ไม่ว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีผู้ครอบครองคน เดียวหรือหลายท่าน ทุกคนขายพร้อม

2.ขายฝากเฉพาะส่วน มีระบุ…..ปี หมายถึง กรณีเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มีหลาย คน แม้กระนั้นเจ้าของที่หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นบางคนมาขอจดทะเบียนขายฝากเฉพาะส่วนของตนเอง

3.ไถ่จากขายฝาก หรือ ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน คือ กรณีผู้ขายฝากได้ขอใช้สิทธิไถ่ขาย ฝากข้างในกำหนดอายุเวลาในคำสัญญาขายฝาก

4.แบ่งไถ่จากขายฝาก หมายถึง กรณีผู้ขายฝากได้ขายฝากที่ดินรวมกันหลายแปลงในคำสัญญา ขายฝากฉบับเดียวกันหรือขายฝากที่ดินไว้แปลงเดียว ต่อมามีการแยกที่ดินแปลงที่ขายฝากออกไปอีก หลายแปลงด้านในอายุข้อตกลงขายฝาก คนขายฝากแล้วก็ผู้รับซื้อฝากตกลงให้ไถ่คืนขายฝากที่ดินไปบางแปลง แล้วก็ บางแปลงยังคงขายฝากอยู่ตามเดิม โดยลดจำนวนเงินที่ขายฝากลงตามแต่คนขายฝากรวมทั้งผู้รับซื้อฝากจะตกลงกัน

5.โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก หรือ โอนสิทธิการไถ่คืนจากขายฝากเฉพาะส่วน หมายถึง กรณี คนขายฝากปรารถนาจะโอนสิทธิการถอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งได้จดทะเบียนขายฝากไว้แล้ว ให้แก่บุคคลอื่นภายในอายุข้อตกลงขายฝากหรือข้อตกลงขยายตั้งเวลาไถ่ โดยเสน่หาไร้คุณค่าตอบแทนหรือมี ค่าแรงงานก็ได้ โดยคนรับซื้อฝากรับทราบและให้ถ้อยคำยอม

6.ปลดข้อจำกัดการถอนจากขายฝาก หรือ ปลดข้อแม้การไถ่คืนจากขายฝากเฉพาะส่วน หมายถึง กรณีคนขายฝากและก็คนรับซื้อฝากตกลงกันในระหว่างอายุคำสัญญาขายฝากหรือข้อตกลงขยายตั้งเวลาไถ่ว่า คนขายฝากขอสละสิทธิการไถ่จากขายฝาก พูดอีกนัยหนึ่ง จะไม่ขอใช้สิทธิการไถ่จากขายฝากอีกต่อไปแล้ว

7.โอนมรดกสิทธิการไถ่คืน คือ กรณีผู้ขายฝากมรณะในระหว่างอายุคำสัญญาขายฝาก หรือ สัญญาขยายตั้งเวลาไถ่ สิทธิการไถ่คืนตกแก่ทายาทซึ่งมีสิทธิขอรับมรดกสิทธิการไถ่นั้น

8.หยุดสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลาดกลมกลืน) หมายถึง กรณีมีการลงบัญชีขายฝากไว้แล้ว ต่อมา ข้างในอายุสัญญาขายฝากหรือสัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ ผู้มีสิทธิการไถ่ (ผู้ขายฝาก) แล้วก็ผู้รับการไถ่คืน (ผู้รับ ซื้อฝาก) ตกมาเป็นบุคคลเดียวกัน หนี้สินที่ขายฝากหยุดสิ้นไป สิทธิการไถ่ย่อมหยุด

9.ขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ครั้งที่ .… (กำหนด……) คือ กรณีคนขายฝากแล้วก็คนรับ ซื้อฝากตกลงกันขยายตั้งเวลาไถ่ข้างในกำหนดเวลาไถ่ตามคำสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก จะตกลงขยายตั้งเวลาไถ่กันจำนวนกี่ครั้งก็ได้ แต่ตั้งเวลาไถ่รวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกินสิบปี

10.แบ่งแยกในชื่อเดิม (ระหว่างขายฝาก) หรือ แบ่งกรรมสิทธิ์รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน) หมายถึง กรณีที่ดินมีการลงบัญชีขายฝากไว้แล้ว ผู้รับซื้อฝากตั้งใจจะแบ่งแยก หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมรวมทั้งคนรับซื้อฝากตกลงแยกที่ดินออกจาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *